Bắc Ninh Xây Dựng Trung Tâm Thương Mại Khách Sạn, Chung Cư tại phường Suối Hoa

Bắc Ninh Xây Dựng Trung Tâm Thương Mại Khách Sạn, Chung Cư tại phường Suối Hoa

Theo văn bản số 317/QĐ-UBND của UBND Bắc Ninh ký ngày 28 / 7 / 2020 về việc đầu tư xây dựng Tổ hợp Trung tâm thương mại, chung cư và khách sạn tại phường Suối Hoa, thành phố Bắc Ninh cho công ty cổ phần phát triển đô thị Suối Hoa

Bắc Ninh Xây Dựng Trung Tâm Thương Mại Khách Sạn, Chung Cư tại phường Suối Hoa
Bắc Ninh Xây Dựng Trung Tâm Thương Mại Khách Sạn, Chung Cư tại phường Suối Hoa

Dự án có diện tích 41.980,9m2 đất (đã được UBND tỉnh giao cho Công ty cổ phần đầu tư và phát triển đô thị Suối Hoa tại Quyết định số 143/QĐ-UBND ngày 10/4/2017 và Quyết định số 509/QĐ-UBND ngày 30/8/2019) cho Công ty cổ phần đầu tư và phát triển đô thị Suối Hoa với một số nội dung như sau:

  • Giao đất có thu tiền sử dụng đất: đất xây dựng căn hộ chung cư 2.270,0m2. Thời hạn sử dụng đất: đến ngày 29/01/2058. Người mua nhà ở gắn liền với quyền sử dụng đất được sử dụng đất ổn định lâu dài. 
  • Thuê đất trả tiền hàng năm 25.114,5m2, gồm: đất xây dựng trung tâm thương mại 4.695,0m2; đất xây dựng công trình ngầm 2.166,0m2 (thuộc phạm vi sân, vườn cây xanh); đất xây dựng công trình khách sạn 6.000,0m2; đất thể dục, thể thao, giao thông cây xanh 12.253,5m2. Thời hạn thuê đất: đến ngày 29/01/2058.

- Giao đất không thu tiền sử dụng đất 14.596,4m2, gồm: đất xây dựng sân, vườn cây xanh, đường giao thông.cộng tác viên bất động sản bắc ninh