Đấu Giá Quyền Sử Dụng Đất Tại Doãn Thượng- Xuân Lâm- Thuận Thành

Đấu Giá Quyền Sử Dụng Đất Tại Doãn Thượng- Xuân Lâm- Thuận Thành

Theo văn bản số 2377/UBND-TNMT của UBND tỉnh Bắc Ninh được ký ngày 13/ 7/ 2020 về việc đấu giá quyền sử dụng đất toàn bộ dự án Khu nhà ở thôn Doãn Thượng, xã Xuân Lâm, huyện Thuận Thành. Tỉnh Bắc Ninh.

     Xét đề nghị của: UBND huyện Thuận Thành tại công văn số 561/CV- UBND ngày 27/5/2020; Sở Tài nguyên và Môi trường tại công văn số 941/STNMT-CCQLĐĐ ngày 07/7/2020 về việc đấu giá quyền sử dụng đất toàn bộ dự án Khu nhà ở thôn Doãn Thượng, xã Xuân Lâm, huyện Thuận Thành; Biên bản cuộc họp ngày 03/7/2020.

     Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau:

     1. Cho phép UBND huyện Thuận Thành đấu giá quyền sử dụng đất toàn bộ dự án Khu nhà ở thôn Doãn Thượng, xã Xuân Lâm, diện tích 23.783,77m2 (trong đó diện tích đất ở đấu giả quyền sử dụng đất là 9.140,94m2) theo Đồ án quy hoạch chi tiết được UBND huyện Thuận Thành phê duyệt tại Quyết định số 287/QĐ-UBND ngày 06/11/2018.

     UBND huyện Thuận Thành có trách nhiệm hoàn thiện hồ sơ giao đất trình cấp có thẩm quyền quyết định.

    2. Giao Sở Tài nguyên và Môi trường và các cơ quan, đơn vị liên quan theo chức năng hướng dẫn thực hiện theo quy định của pháp luật./.


ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT TẠI DOÃN THƯỢNG- XUÂN LÂM- THUẬN THÀNH
ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT TẠI DOÃN THƯỢNG- XUÂN LÂM- THUẬN THÀNH
Anh/ Chị Có nhu cầu Cộng Tác Viên Bất Động Sản tại Bắc Ninh hoặc hợp tác chia sẻ xin vui lòng liên hệ hoặc để lại thông tin Mình sẽ liên hệ ngay sau khi nhận được yêu cầu.

cộng tác viên bất động sản bắc ninh